[ Cập nhật vật phẩm để bán ]


Lưu Ý quan trọng:

Mỗi lần Auto bán vật phẩm lấy cash xong
Phải Thoát game đúng cách để hệ thống lưu Cash vào CSDL An Toàn

Nếu bán xong không thoát game ra để lưu CSDL an toàn – thì:
Nếu mạng rớt, hay lag game mất cash hoặc vật thì BQT không chịu trách nhiệm nhé.!